Artikel 1 - Definities:
Termen in het meervoud en met een hoofdletter hebben een overeenkomstige betekenis als wanneer zij gebruikt worden in het enkelvoud, en vice versa.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op Overeenkomsten tussen Hosting Expertise en bedrijven en particulieren;

Leverancier: Hosting Expertise met handelsnaam Spixels, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan de Zeezwaluwstraat 109, 2583RJ Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder dossier nummer 60016019.

Dienst: de door Leverancier geleverde dienst zoals gespecificeerd in de Overeenkomst;

Netwerk: het door Leverancier gebruikte computer- en communicatienetwerk met bijbehorende diensten, geleverd door Providers aan Leverancier;

Opdrachtgever: de partij met wie Leverancier een Overeenkomst heeft gesloten die onderworpen is aan de onderhavige Algemene Voorwaarden;

Overeenkomst: de overeenkomst met eventuele bijlagen tussen in ieder geval Opdrachtgever en Leverancier tot het leveren van een of meerdere Diensten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;

Provider: leverancier van capaciteit en / of netwerkdiensten aan Leverancier op een netwerk krachtens overeenkomst;

Artikel 2 - Algemeen:
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Leverancier tot levering van een Dienst, en op alle Overeenkomsten ter zake daarvan.

2. De Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op afwijkende en / of aanvullende bedingen indien en voor zover als deze door Leverancier schriftelijk zijn aanvaard. In geval van strijd tussen deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de Overeenkomst.

3. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden bij deze uitdrukkelijk niet aanvaard. Behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel en voor zover in eerder gevallen tussen de onderhavige partijen andere algemene voorwaarden van toepassing zijn geweest, zullen deze Algemene Voorwaarden op alle latere Overeenkomsten tussen de onderhavige partijen van toepassing zijn.

4. Deze Algemene Voorwaarden en / of de door Leverancier gehanteerde tarieven kunnen door Leverancier worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden en / of tarieven treden telkens in de plaats van deze voorwaarden en / of de vorige tarieven. Indien geen datum van inwerkingtreding is bepaald bij de bekendmaking van de nieuwe Algemene Voorwaarden en / of tarieven, zullen deze één maand na bekendmaking in werking treden.

5. Voor zover Opdrachtgever vertegenwoordigd wordt, garanderen de persoon of de personen die de Overeenkomst aangaat of aangaan aan Leverancier dat hij of zij bevoegd is om de Overeenkomst en de bijbehorende Algemene Voorwaarden namens Opdrachtgever aan te gaan en dat dit conform de intentie van Opdrachtgever is.

Artikel 3 - Overeenkomst:
1. Alle aanbiedingen van Leverancier zijn geheel vrijblijvend en binden Leverancier op zichzelf niet.

2. Tenzij anders overeengekomen, komt de Overeenkomst tot stand op de datum van ondertekening van de Overeenkomst door partijen. Indien de Overeenkomst op elektronische wijze wordt overeengekomen, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever van Leverancier langs elektronische weg het bewijs van ontvangst van de akkoordverklaring van de Opdrachtgever heeft ontvangen.

3. De technische eigenschappen van een door Opdrachtgever afgenomen Dienst kunnen worden gewijzigd. Opdrachtgever zal van zulk een wijziging op de hoogte worden gebracht.

Artikel 4 - Duur van de overeenkomst, opzegging en ontbinding:
1. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van één jaar. Na afloop van deze termijn zal de Overeenkomst stilzwijgend worden verlengd voor periodes van telkens één jaar.

2. De Overeenkomst kan door een van beide partijen per aangetekend schrijven van bewijs van ontvangst of op elektronische wijze, tegen het einde van de maand worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand. Indien dit op elektronische wijze is geschied, is dit alleen geldig indien Leverancier dit schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

3. Indien deze Algemene Voorwaarden door of vanwege Leverancier zijn gewijzigd, kan Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen op grond dat Opdrachtgever zich niet kan verenigen met de wijzigingen in deze voorwaarden onder de voorwaarde en slechts indien Opdrachtgever en Leverancier geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over de specifieke wijzigingen waarmee Opdrachtgever niet akkoord is. Zulk een opzegging geschiedt onder dezelfde voorwaarden als een gewone opzegging van de Overeenkomst en dient te worden uitgevoerd binnen twee maanden na inwerkingtreding van de nieuwe Algemene Voorwaarden.

4. Indien Opdrachtgever:
a) gedurende meer dan twee maanden in verzuim is; of
b) een akkoord met haar crediteuren treft; of
c) surseance van betaling verkrijgt of heeft aangevraagd; of
d) in staat van faillissement wordt verklaard of indien haar faillissement is aangevraagd; of
e) in liquidatie treedt, alsmede indien executoriaal beslag te hare laste wordt gelegd dan wel conservatoir beslag wordt gelegd, dat niet binnen veertien dagen nadien is opgeheven, is Leverancier gerechtigd in elk van deze gevallen de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst alsmede zonder tot enige schadevergoeding of restitutie gehouden te zijn en onverminderd de Leverancier verder toekomende rechten, geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De in dit verband gemaakte kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Indien Leverancier de Overeenkomst beëindigt, is Leverancier te allen tijde gerechtigd de aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Voorts is Opdrachtgever in de in dit artikel genoemde gevallen gehouden tot onmiddellijke betaling aan Leverancier van de tot op dat moment door Leverancier geleverde Diensten.

5. Indien het Netwerk of internet hinder ondervindt van het door of vanwege Opdrachtgever gegenereerde verkeer middels de Dienst - ondanks het verzoek van Leverancier aan Opdrachtgever om de oorzaak van de hinder weg te nemen of dusdanig aan te passen dat de hinder verdwijnt of substantieel vermindert is Leverancier gerechtigd de dienstverlening op te schorten of de Dienst zodanig aan te passen dat de hinder niet meer of in substantieel mindere mate optreedt.

6. In alle gevallen waarin een Overeenkomst met Opdrachtgever eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.

Artikel 5 - Ontbindende voorwaarde:
Indien het bij of vlak na het aangaan van de Overeenkomst fysiek of technisch niet mogelijk blijkt om de voor de gewenste Diensten benodigde faciliteiten tot stand te brengen, zijn partijen op generlei wijze gehouden de Overeenkomst in stand te laten. In een dergelijke situatie is dit een ontbindende voorwaarde.

Artikel 6 - Privacy en beveiliging:
1. In het kader van de dienstverlening verwerkt Leverancier persoonsgegevens van klanten. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om:
Uitvoering te geven aan de overeenkomst of pre-contractuele maatregelen te nemen zoals het versturen van o.a. een offerte;
Klanten te informeren over producten en diensten van Leverancier;
Analyse en eventueel marktonderzoek uit te voeren om de dienstverlening van Leverancier te optimaliseren;
Aanvragen tot domeinnaamregistraties door te geven aan registrerende instanties conform Artikel 6 lid 2;

2. Voor een aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam vervult Leverancier een bemiddelende rol. Dergelijke aanvragen zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals Openprovider. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Ter uitvoering van de aanvraag zal Leverancier voor zover noodzakelijk in het kader van de aanvraag Persoonsgegevens verstrekken aan deze instanties.

3. De volledige en laatste versie van het Privacy Verklaring van Leverancier kan online geraadpleegd worden via de volgende website link: LINK

4. Leverancier neemt geen kennis van niet publieke informatie, waaronder Persoonsgegevens, die door Opdrachtgever op onze systemen wordt geplaatst, tenzij dit voor een goede uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is, of deze inzage berust op een wettelijke verplichting.

5. Opdrachtgever erkent dat Leverancier als internetprovider een zelfstandige bewaarplicht heeft t.a.v. verkeers- en locatiegegevens op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

6. Voorzover Leverancier middels de diensten persoonsgegevens ten behoeve van de Opdrachtgever verwerkt, doet Leverancier dit als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het Addendum bij deze Algemene Voorwaarden bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens door Leverancier.

Artikel 7 - Serviceverlening:
1. Leverancier, een van haar Providers en / of ingeschakelde hulppersonen kan / kunnen ten behoeve van, onder meer, de instandhouding, verbetering, reparatie en onderhoud van de Diensten, tijdelijk (een deel van) een of meerdere aansluitingen of andere technische faciliteiten behorende bij de Diensten buiten gebruik stellen. Leverancier of een van haar Providers zal - indien de ernst van de situatie dit toelaat - Opdrachtgever van zulke werkzaamheden vooraf op de hoogte te stellen.

2. Leverancier kan de in lid 1 genoemde service verlenen zonder dit aan Opdrachtgever mede te delen indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat Opdrachtgever hiervan geen significante hinder ondervindt.

3. Tenzij anders overeengekomen zal Leverancier zorg dragen voor het onderhoud van de aan Opdrachtgever in bruikleen gegeven apparatuur. Indien Leverancier het noodzakelijk acht, kan zij de apparatuur vervangen door apparatuur van vergelijkbare of betere kwaliteit. Het is Opdrachtgever derhalve verboden zelf onderhoud of reparatie te plegen of te doen aan de door Leverancier in bruikleen gegeven apparatuur, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

4. Benevens het bepaalde in lid 3 van dit artikel, strekt serviceverlening door Leverancier zich niet uit tot de apparatuur en op voornoemde apparatuur aanwezige informatie van Opdrachtgever, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

5. Indien zich een storing voordoet in een afgenomen Dienst, dan dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk te melden aan Leverancier, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. Meldingen geschieden per brief, of per e-mail. Leverancier tracht binnen 24 uur te reageren na ontvangst van de melding.

6. Opdrachtgever dient, indien Leverancier dit noodzakelijk acht en dit redelijkerwijs van Opdrachtgever gevraagd kan worden, zijn medewerking te verlenen aan of handelingen te verrichten voor het storingsonderzoek en herstel van de storing. Tenzij dienaangevende schriftelijk een bijzondere regeling is getroffen, wordt onder voornoemde medewerking onder meer verstaan het verlenen van toegang tot alle plaatsen en ruimten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het verlenen van service.

7. Leverancier is slechts verplicht tot en verantwoordelijk voor beveiliging van de informatie aanwezig op de systemen van Opdrachtgever waarop de Dienst zit of waarmee de Dienst verband houdt indien zulks uitdrukkelijk in de Overeenkomst is bepaald.

8. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, garandeert Leverancier niet dat de Dienst zonder interruptie plaatsvindt en / of dat er geen fouten in de Dienst optreden. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, zijn alle andere garanties, expliciet of impliciet, waaronder garanties met betrekking tot een bevredigende kwaliteit of voldoening aan doelstelling, uitgesloten.

9. Leverancier kan eisen stellen aan de omgeving, zoals bijvoorbeeld het hebben van klimaatregeling, waarin door haar in bruikleen gegeven apparatuur en / of apparatuur ten behoeve van het Netwerk staat wanneer deze ruimten onder de controle vallen of tot de beschikking staan van Opdrachtgever.

10. In het geval dat Leverancier geen maximum heeft gesteld aan de hoeveelheid opslagruimte en/of de hoeveelheid dataverkeer (aangemerkt als ‘Fair Use Policy’), dan geldt dat Opdrachtgever zich dient te weerhouden van gebruik waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit (naar oordeel van Leverancier) overige Opdrachtgevers van Leverancier kan hinderen.

11. Indien naar oordeel van Leverancier sprake is van excessief gebruik van de Dienst waarbij gevaar kan ontstaan voor de continuïteit van de dienstverlening aan overige Opdrachtgevers van Leverancier, dan is Leverancier, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 3 lid 8, gerechtigd (zonder voorafgaande kennisgeving) het gebruik van de Dienst te beperken of op te schorten en/of een afzonderlijk tarief voor opslagruimte en/of dataverkeer te hanteren, zonder dat hierdoor enige aansprakelijkheid of de verplichting tot restitutie van enige reeds betaalde vergoeding ontstaat.

Artikel 8 - Intellectuele Eigendomsrechten:
1. Alle intellectuele (eigendoms-) rechten, welke - waar en wanneer dan ook - ten aanzien van resultaten van de Diensten kunnen of zullen kunnen worden uitgevoerd, berusten bij Leverancier. Deze rechten worden op grond van deze Overeenkomst door Opdrachtgever aan Leverancier overgedragen, welke opdracht van dergelijke rechten een nadere akte is vereist, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Leverancier aan de overdracht van zodanige rechten aan Leverancier zijn medewerking verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. De eventuele kosten welke zijn verbonden aan het vestigen van bepaalde intellectuele (eigendoms-) rechten komen voor rekening van Leverancier. Opdrachtgever machtigt Leverancier hiervoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele (eigendoms-) rechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven.

2. Leverancier verleent aan Opdrachtgever een niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie ten aanzien van de resultaten van Diensten, materialen of programmatuur, die Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst en / of het gebruik van de Dienst zal bezigen, en waarvan de intellectuele (eigendoms-) rechten daarvan, wordt ervan uitgegaan dat die eigendoms bij Leverancier berust tot tegenbewijs daarvan is geleverd door Opdrachtgever.

3. Indien tussen partijen verschil van mening zal bestaan over de eigendom van materialen, resultaten van Diensten of programmatuur respectievelijk de intellectuele (eigendoms-) rechten daarvan, wordt ervan uitgegaan dat die eigendom bij Leverancier berust tot tegenbewijs daarvan is geleverd door Opdrachtgever.

4. Opdrachtgever verplicht zich de resultaten van de Diensten in generlei vorm aan derden beschikbaar te stellen, noch hierover aan derden enige inlichting te verschaffen, tenzij Leverancier vooraf schriftelijk uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft verleend. Leverancier is gerechtigd aan het verlenen van toestemming voorwaarden te verbinden, zoals afkoop door Opdrachtgever van de exclusieve rechten van Leverancier tegen een door Leverancier in onderling overleg te bepalen bedrag of het verlenen van een licentie tegen betaling door Opdrachtgever van een door Leverancier in onderling overleg vast te stellen royaltyvergoeding.

5. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuk op intellectuele (eigendoms-) rechten van derden.

6. Onverminderd het hiervoor in dit lid bepaalde, is Leverancier gerechtigd, indien derden Leverancier ter zake van schending van intellectuele (eigendoms-) rechten aansprakelijk stellen, deze overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk, al dan niet met terugwerkende kracht, te ontbinden, onverminderd haar verdere rechten. Van haar recht tot ontbinding van deze overeenkomst zal Leverancier geen gebruik maken dan na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.

Artikel 9 - Niet-nakoming en opschorting:
1. Het is niet toegestaan handelingen te verrichten, te doen of te doen verrichten die beogen de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst of de Dienst zelf, te ontlopen, te verminderen of anderszins ten nadelen te beïnvloeden. Handelen in strijd met het hier bepaalde, levert een geldige reden voor Leverancier op om de Overeenkomst op te zeggen dan wel te ontbinden met behoud van het recht de door Leverancier dientengevolge geleden schade te verhalen op Opdrachtgever.

2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan door of vanwege Leverancier ter beschikking gestelde apparatuur voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor deze ter beschikking gesteld is, aan derden te verhuren, onder te verhuren dan wel om niet in gebruik af te staan, te verpanden dan wel deze anderszins te bezwaren of te vervreemden. Bij overtreding van dit verbod is Leverancier gerechtigd de beschikbaar gestelde apparatuur terug te nemen en de Overeenkomst te ontbinden of op te zeggen. De Opdrachtgever zal de apparatuur na afloop van de Overeenkomst in dezelfde staat - behoudens natuurlijke slijtage en veroudering - als waarin deze werd ontvangen, aan Leverancier teruggeven.

3. Indien derden rechten doen gelden op ter beschikking gestelde technische apparatuur, domeinnamen, de inhoud van een webpagina, intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtgever die zijn opgeslagen of verbonden met de afgenomen Dienst, IP-adressen en / of bandbreedte, daaronder begrepen het leggen van beslag, is de Opdrachtgever verplicht Leverancier onverwijld schriftelijk van deze aanspraken in kennis te stellen.

4. Onverminderd het in lid 2 en 3 van dit artikel gestelde, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim indien Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Leverancier voortvloeiende uit de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, de wet of anderszins niet, niet geheel of niet naar behoren nakomt, tenzij deze niet-nakoming aan Leverancier kan worden toegerekend. Door het verzuim van Opdrachtgever worden vorderingen van Leverancier op Opdrachtgever opeisbaar.

5. Indien Opdrachtgever in verzuim geraakt, is vanaf het intreden van verzuim tot het moment van voldoening de wettelijke rente verschuldigd over de gehele vordering. Zulks onverminderd de verdere vordering van Leverancier.

Artikel 10 - Overmacht:
1. Leverancier zal binnen redelijke grenzen alles doen om de overeengekomen Diensten aan Opdrachtgever naar behoren te leveren. De door of vanwege Leverancier geleverde en in bruikleen gegeven apparatuur ter zake van de Dienst vallen onder de verantwoordelijkheid van Leverancier.

2. Er treedt een situatie van overmacht in, indien zich een - al dan niet tijdelijke - situatie voordoet waardoor Leverancier de overeengekomen Diensten niet aan Opdrachtgever naar behoren kan leveren en deze situatie redelijkerwijs niet door Leverancier kan worden voorkomen dan wel verholpen. Er is in ieder geval sprake van overmacht in geval van: rellen, stremmingen van vervoer en andere transportstoringen, staking, ongevallen, blokkade, oproer, brand, overstromingen, bedrijfsstoringen, storingen in apparatuur, netwerken daaronder begrepen, in eigen of beheer bij derden.

3. Indien sprake is van overmacht, worden de verplichtingen van Leverancier en Opdrachtgever opgeschort. Door een eventueel verzuim van Opdrachtgever vervalt het opschorting recht van Opdrachtgever.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid en vrijwaring:
1. Indien de persoon of personen die de Overeenkomst aangaan, in tegenstelling tot het bepaalde in artikel 2 lid 5, niet bevoegd zijn Opdrachtgever hierin te vertegenwoordigen, is deze persoon of zijn deze personen voor dit gebrek en de daaruit voortvloeiende schade persoonlijk aansprakelijk.

2. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, is Leverancier niet aansprakelijk voor bedrijfs- en / of indirecte en / of gevolgschade - onverschillig of deze is ontstaan uit Overeenkomst dan wel uit onrechtmatige daad - die is ontstaan door het niet of niet naar behoren functioneren van het Netwerk of voor enige tekortkoming (bij de uitvoering) van de Diensten of grove schuld.

3. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, is Leverancier niet aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever of door derden die voortvloeit uit een niet legaal gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde Dienst of apparatuur. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor aanspraken die uit het overtreden van het voorgaande verboden voortvloeien.

4. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, is de aansprakelijkheid van Leverancier - onverschillig of deze is ontstaan uit Overeenkomst dan wel uit onrechtmatige daad - beperkt tot het laatste factuurbedrag, welke betrekking heeft op de betreffende dienst.

5. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, is Leverancier niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit rechtshandelingen verricht middels een Dienst met derden door of vanwege Opdrachtgever of diens apparatuur of door derden via het netwerk of de diensten van Opdrachtgever.

6. Een recht op schadevergoeding vervalt indien dit recht niet binnen 1 maand nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan, aanhangig is gemaakt.

7. Leverancier is expliciet niet aansprakelijk voor apparatuur en/of de daarop aanwezige of daarmee verbonden inhoud van of in beheer van Opdrachtgever tenzij in Overeenkomst anders is bepaald.

8. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald en slechts indien een domeinnaam wordt of is aangevraagd via Leverancier, zal Opdrachtgever de volgende partijen vrijwaren ter zake van, en hen schadeloos stellen voor, alle kosten en schade die voor ieder van hen voortvloeien uit een aanspraak van een derde dat de domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten:
a) de natuurlijke persoon S. Kersten;
b) de eenmanszaak Leverancier;
c) Openprovider (voor domeinnaam registraties);
e) indien van toepassing, een eventueel ander registratiekantoor overeenkomstig de door hen gehanteerde voorwaarden en de wetgeving waaraan dit kantoor onderworpen is.

9. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald en slechts indien software aan Opdrachtgever door Leverancier ter beschikking is gesteld, vrijwaart Opdrachtgever Leverancier tegen enigerlei aanspraken van de software leverancier, de software ontwikkelaar of derden die voortvloeien uit een overtreding van de bij de software horende licentievoorwaarden.

10. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle schade die Leverancier lijdt ten gevolge van aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van Opdrachtgever of die middels de apparatuur van Opdrachtgever zijn veroorzaakt, van de door Leverancier geleverde Diensten.

11. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle schade die Leverancier lijdt ten gevolge van aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten door andere derden die ofwel in een contractuele relatie staan tot Opdrachtgever ofwel zich met gebruikmaking van apparatuur, netwerk of diensten van Opdrachtgever toegang hebben verschaft tot apparatuur, Diensten of Netwerk van Leverancier of van apparatuur, diensten of netwerk van eerstgenoemde derden.

12. Het gebruik van de Diensten waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk is zoals bedoeld in leden 5, 10 en 11 van dit artikel kan onder andere bestaan uit de inhoud van een webpagina die op een server van Leverancier staat, het hebben van een verboden deeplink naar een webpagina, spamming, verspreiden of doen verspreiden van kinderporno, verspreiden of doen verspreiden van computervirussen, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of het schenden van privacy rechten.

13. Tenzij anders overeengekomen, is Opdrachtgever aansprakelijk voor immateriële en materiële schade die Leverancier direct of indirect als gevolg van enig handelen of nalaten in strijd met de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, op grond van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden bevoegd gegeven instructies, de wet, rechterlijke of tussen partijen gewezen arbitrale vonnissen. In dit verband dient onder de wet expliciet begrepen te worden enige onrechtmatige daad gepleegd door Opdrachtgever waarvoor Leverancier aansprakelijk wordt gesteld.

Artikel 12 - Tarieven, betaling en incasso:
1. Verschuldigde kosten zijn alle kosten voor de gebruikte Diensten en / of de in bruikleen gegeven apparatuur. Voor de bepaling van de verschuldigde kosten en het verbruik van bandbreedte of hoeveelheid getransporteerde data zijn uiteindelijk de gegevens van Leverancier beslissend, tenzij wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn; Leverancier dient bij de vaststelling van deze gegevens de zorgvuldigheid die daarbij mag worden verlangd, in acht te nemen.

2. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de bedragen verschuldigd voor de Dienst exclusief eventueel verschuldigde BTW.

3. Het door Opdrachtgever te betalen bedrag zal worden gefactureerd aan Opdrachtgever en zal - indien van toepassing en tenzij anders overeengekomen - worden verhoogd met de verschuldigde wettelijke belasting en eventuele andere overheidswege opgelegde heffingen.

4. Tenzij anders is overeengekomen, is korting, inhouding, verrekening of opschorting door Opdrachtgever niet toegestaan.

5. Indien Opdrachtgever een verschuldigde factuur niet tijdig heeft betaald of indien Leverancier opeisbare vorderingen heeft op Opdrachtgever, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

6. Indien op de factuur geen betalingstermijn staat vermeldt, zal de betalingstermijn twee weken bedragen. Als moment van betaling zal gelden het moment dat betaling door Leverancier is ontvangen.

7. Tenzij anders is overeengekomen, is Leverancier te allen tijden gerechtigd te verlangen dat door Opdrachtgever (aanvullende) zekerheid wordt gesteld tot ten hoogste een bedrag dat over een periode van twee maanden in redelijkheid verschuldigd kan zijn voor de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever. Het niet voldoen aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van Leverancier geeft Leverancier het recht de (resterende) vordering onmiddellijk op te eisen. Het bedrag ter zekerheid kan eventueel verhoogd worden met de waarde van de door Leverancier bij Opdrachtgever geïnstalleerde apparatuur.

8. Alle buitengerechtelijke kosten, waaronder incasso-, deurwaarder- en advocatenkosten, welke in geval van verzuim van Opdrachtgever ofwel voor terugvordering van de door Leverancier in gebruik gegeven apparatuur zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van artikel 9 door Leverancier moeten worden gemaakt, komen ten laste van Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten zal zijn gebaseerd op het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 220,00.

Artikel 13 - Geschillen:
1. Tenzij anders overeengekomen, zullen alle geschillen, welke mochten ontstaan uit of naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de kantonrechter te Breda.

2. Leverancier kan besluiten de Opdrachtgever een krediet te verlenen danwel dit krediet te verrekenen met uitstaande rekeningen van Opdrachtgever indien een klacht van Opdrachtgever gegrond is.

Artikel 14 - Geheimhouding:
1. Indien de Overeenkomst opgezegd of ontbonden wordt, blijft dit artikel gelden tussen partijen voor een periode van drie jaar na voornoemde opzegging of ontbinding.

2. Onverminderd de in deze Overeenkomst aan Leverancier toegekende bevoegdheden, zullen beide partijen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen t.a.v. de informatie over elkaars organisatie, de werking van de apparatuur, de bestanden en Diensten. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal ieder der partijen informatie en gegevensdragers - waaronder onder meer NAW-gegevens - welke haar ter beschikking staan, niet buiten het kader van hetgeen in deze Overeenkomst is toegestaan aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel en, voor zover dit krachtens deze Overeenkomst is toegestaan, aan desbetreffende derden slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Opdrachtgever zal zijn personeel verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven. Indien door Opdrachtgever wordt gehandeld in strijd met deze bepaling, zal Opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist in elk van deze gevallen aansprakelijk zijn voor de door Leverancier geleden en te lijden schade. De overige rechten van Leverancier worden onverlet gelaten.

3. Personeel van Opdrachtgever dat betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden, voor zover die bij Leverancier worden verricht, is verplicht door Leverancier aangehouden beveiligingsprocedures in acht te nemen. Leverancier is gerechtigd te vorderen dat van personeel dat door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt ingezet vooraf verklaringen omtrent het gedrag worden overgelegd.

4. Geen van beide partijen zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties of reclame-uitingen van deze Overeenkomst melding maken.

Artikel 15 - Overige verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever verplicht zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het verstrekken van juiste informatie betreffende firmanaam, contactpersoon, bezoekadres, postadres, emailadres, telefoonnummer(s).

2. Bij wijziging van in lid 1 genoemde gegevens van dit artikel, dient Opdrachtgever dit onverwijld aan Leverancier door te geven.

Artikel 16 - Toepasselijk recht, overdracht en overige bepalingen:
1. Op offertes, aanbiedingen, de Overeenkomst, facturen, deze Algemene Voorwaarden, de hieruit voort vloeiende verbintenissen en de Diensten is Nederlands Recht van toepassing.

2. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, kan Opdrachtgever slechts met schriftelijke toestemming van Leverancier deze Overeenkomst en / of de rechten en verplichtingen hieruit overdragen aan een derde. Leverancier zal deze toestemming slechts op redelijke gronden weigeren. Opdrachtgever zal in elk geval instaan voor de nakoming van de verplichtingen van voornoemde derde ingevolge de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, de wet of anderszins. Deze Overeenkomst en bijbehorende rechten en verplichtingen zullen van rechtswege overgaan op enige rechtsopvolger van Leverancier of een aan Leverancier gelieerde onderneming. Opdrachtgever zal van zulk een overgang op de hoogte worden gesteld.

3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven. Opdrachtgever en Leverancier zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

4. Kennisgevingen van partijen in verband met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden wordt gestuurd aan het correspondentieadres, of het bij Leverancier bekende emailadres van de partij, aan wie de kennisgeving is gericht.

5. Leverancier zal ter kennisgeving deze Algemene Voorwaarden, alsmede toekomstige wijzigingen op deze Algemene Voorwaarden publiceren op haar website.